Fördelen med att vara ett föräldrakooperativ är flera. Skolpengen äts inte upp av någon byråkrati (styrelsens arbete är ideellt) vilket gör att vi bl.a. har bra personaltäthet, egen kock, bra råvaror till maten och möjlighet att skapa en organisation som kan skapa goda förutsättningar för verksamheten.

 

Solrosens Förskola i Alnarp är en ekonomisk förening, där medlemmarna är de inskrivna barnens föräldrar. Man kan även vara stödmedlem, t ex mor- och farföräldrar. Stämma hålls en gång om året, då föreningen (med en röst per familj) väljer en styrelse som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet. Genom att vi har en god dialog med pedagogerna sker en naturlig delaktighet och möjlighet till inflytande över barnens vardag.

Den ekonomiska grunden i föreningen är ett avtal med Lomma och Burlövs kommun, enligt vilket vi får bidrag till verksamheten efter antalet inskrivna barn, samt föreningens månadsavgifter. Månadsavgiften följer maxtaxan, se respektive kommuns hemsida (www.lomma.se eller www.burlov.se).

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år går barnet i s.k. allmän förskola. Denna bedrivs 25 timmar i veckan dock endast under terminen och ej under lovdagar. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. För vistelsetid över 25 timmar per vecka och under lovdagar tas en avgift ut enligt maxtaxa.

Syskon har rätt att få ha sin heltidsplats kvar en månad efter det yngre syskonet fötts. Vistelsetiden för barn till föräldralediga är 25 timmar per vecka.

Förskolan håller stängt tre veckor på sommaren.